ESINEMISTEGA SEOTUD VÄLJAKUJUNENUD KOKKULEPPED

Adeline V. Amaryllise osalemine külalisesinejana

01.06.2022.a
Blessed Generations OÜ
www.valguslapsed.com

Kui soovite teha ettepaneku Esinejale, et ta osaleks külalisesinejana teie saates, koolitusel või mõnel muul üritusel,  siis palume arvestada järgnevate tingimustega:
Esineja tuleb enamasti hea meelega külalisesinejaks, kui ta seda pere kõrvalt saab ja oma kohustuste kõrvalt ajaliselt saab.

Kuid enne esinemisega seonduva kokkuleppe tegemist palun tutvuge allolevate tingimustega ja kokkulepetega. Need on tavapärased aja jooksul välja kujunenud hea tava praktikad ja standardid, mis enamasti Korraldajad ja Esineja on kokku lepitud.

Muude kokkulepete või küsimuste osas palun pöörduge oma päringuga amaryll@valguslapsed.com või kontaktidel, mille leiate rubriigist Kontaktid.

 1. Eeskiri sätestab Adeline V. Amaryllis’e (edaspidi Esineja) ja ürituse Korraldaja (edaspidi Korraldaja) vahelise heal tahtel põhineva kokkuleppe, mis määrab Esinemise korra ja toimumise ning lisatingimused Esineja ja Korraldaja vahel;
 2. Ürituse Korraldaja on individuaalne isiksus või juriidiline isik või organisatsioon või mõni muu ühing, kes kutsub Esineja esinema Korraldaja poolt korraldatavale üritusele.
 3. Kokkulepe toob välja levinud hea tava praktika ning väljakujunenud standardid Korraldajate ja Esinejate poolt Eesti raames ükskõik, mis seni korraldatud üritustel.
 4. Kokkulepe kirjeldab enamlevinud küsimusi ja tingimusi, mis on enamasti tavaliselt aluseks võetud ja Korraldajate või Esineja poolt ise omavahel standardsete tüüptingimustena kokku lepitud.
 1. Teemad, millel Esineja on sõna võtnud või loenguid pidanud:
  • Uue ajastu lapsed – valguslapsed, tähelapsed jt erinevad teadvused
  • Inimese intuitsioon, selle arendamine ja kasutus
  • Laste toetamine, arendamine ja suunamine kasvatusel
  • Laste toetamine, arendamine ja suunamine intuitiivsel viisil
  • Lastega seotud tegelusülesannete läbiviimine ja harjutused
  • Teadlik lapsevanemlus (väga teadlikul viisil oma laste toetamine)
  • Inimese hinge- ja eetermaailma saladused
  • Inimese psüühilised võimed
  • Inimese teadvuse areng
  • Inimese teadvust mõjutavad tegurid
  • Meditatsioonid, praktikad inimese kõrgemas teadvuses
  • Teetatervendamine
  • Holistilised teemad ja kõnelused
  • Teadlik sünnitoetamine (energeetilisel tasandil ja füüsilisel tasandil)
  • Teadlik lapseootusaeg (energeetilisel tasandil ja füüsilisel tasandil)
  • Teadlik lapse vastuvõtmise aeg (nn IV trimester ehk sünnijärgne aeg ja toetus)
  • Maailma energeetilised sündmused
  • Erinevad teadvused meie keskel
  • Inimese spirituaalne areng
  • Muud esoteerilised ja spirituaalsed või vaimsed teemad, mis ei ole nimekirjas, kuid mida Ürituse Korraldaja soovib (tuleb täpsustada eelnevalt üle Esinejaga);
  • Nimekiri ei ole lõplik ning on täiendav vastavalt teemadele, mis on hetkel maailmas aktuaalsed;
 2. Kõik Esineja poolsed temaatikad on pingem esoteerilist ning vaimset laadi ning sobituvad vaid teatud kindlale sihtrühmale. Selleks, et keegi ei tunneks end üritusel üleliigsena, on levinud hea tava praktika, et Korraldaja tutvub ise Esineja taustaga ning jagatava infotemaatikaga.
 3. On hea tava praktika ja levinud standard, et Korraldaja kirjeldab Esinejale oma publiku või sihtrühmaga seotud märksõnu või iseloomustust, et oleks võimalik parimaks võimalikuks ürituseks ettevalmistuda, mis vastaks Osalejate häälestusele ja teabeootustele;
 4. Esineja kaalub iga pakkumise individuaalselt ja hoolega läbi ning vastab osalusvõimalusele vastavalt sellele, kuidas ajaliselt ja logistiselt on võimalik osaleda ja kas üldse on võimalik või sobilik osaleda. Esinejal puudub kohustus vastata igale pakkumisele positiivselt, vaid Amaryllise puhul kehtib printsiip less is more. Esineja võtab omale õiguse ise hoolikalt iga ettepanek läbi kaalutleda – nii on võimalik vastutustundlikult arutleda sihtrühma vajaduste ja esinemise vastavuse osas.
 5. Alates 01.01.2022 ei osale Esineja enam üritustel tasuta ehk vabatahtliku külalisesinejana ning üritusele kutsudes lepitakse omavahel kokku omavaheline esinemistasu (v.a. juhul, kui on eri kokkulepe tehtud tele- või raadiosaadeteks, mis kaasab reklaami).
 6. Esinemistasu sõltub ürituse pikkusest ning ürituse formaadist – kas Esinejalt oodatakse ainult seminari stiilis 1-3 tunnist loengut või täiendavat koolitust sihtrühmale koos materjalidega, kas oodatakse kanaldamist või ainult küsimuste vastamise vooru.
 7. Esinemistasu määramisel on Korraldajad ja Esineja lähtunud tavaliselt järgmistest parameetritest:
 • Kas osalejate arv on kindel ja fikseeritud või avatud ja lahtine;
 • Kas esinemine toimub lihtsas seminari või loengustiilis;
 • Kas esinemine toimub koos juhendatud praktikaga või meditatsiooniga;
 • Kas esinemine toimub koos erilise koostatud juhendatava töötoaga;
 • Kas esinemine toimub koos väljajagatavate trükitud materjalidega;
 • Kas esinemisel kaasatakse mingeid muid jagatavaid hüvesid (digitaalseid materjale);
 • Kas esinemisel kaasatakse ja jagatakse mingeid muid kaasuvaid hüvesid või väärtuseid (kingitused, pühendatud eriesemed jmt);
 • Kas esinemine on väljaõppe vormis (koolituse ja juhendamise vormis);
 • Esinemise pikkus (tunnid või päevad);
 • Kas esinemisega kaasneb ööbimine ja majutus;
 • Kas esinemine on avalik esinemine või kinnine üritus (eelregistreerimisega);
 • Kas esinemine on sõprusringkondadele ja kinnistele ringkondadele;
 1. Iga esinemistasu käsitletakse vastavalt ürituse formaadile ja osalejate prognoositavale arvule kokkuleppeliselt. Enamasti on kõikunud esinemistasu ca 150 eur/tund –200 eur/h lihtsas seminari vormis loengud (ca 30 osalejale ilma trükitud materjalideta ning sõltumata asukohast Eestis).
 2. Kutsed gruppidele, väiksemate või muude esinemiste korral on olnud esinemistasu 20eur/inimese kohta.
 3. On levinud standard ja hea tava praktika, et Korraldaja on ka ise teinud ettepaneku jagada kogu piletitulu 50/50 esineja ja korraldaja vahel, sõltumata osalejate arvust (kui on piletiga üritus).
 4. On nn hea tava praktika, et Esineja käsitleb iga külalisesinemist ning esinemistasu kokkuleppe määramist individuaalselt ning arutab kõik asjaolud Korraldajaga eelnevalt läbi. See tähendab, et Esineja võib vastu tulla tasus ning soodustuses või võidakse alati teha erikokkuleppeid, kui on seda laadi üritus, mis seda soosib.
 5. On levinud praktika, et Korraldaja tasub Esinejale vahetult peale Esineja esinemist kokkuleppelisel viisil.
 6. Raadio- või telesaadetes osalemine võib olla ilma esinemistasu kokkuleppeta, kuid sellisel juhul on oodatud, et saate Korraldaja hea tava alusel reklaamib või viitab autori loomingule ja materjalidele, kuhu vaatajad, kuulajad või külalised ise suunduda saavad. Nii on levinud standard ja hea tava kokkulepe.
 7. Raadio- või telesaadete puhul on väljakujunenud standard ja hea tava, et Korraldaja tavaliselt viitab autori teostele, kodulehtedele, sotsiaalmeedia aadressidele ning vajadusel ka teemaga seondvuale mõnele üksiktootele (näiteks, kui loeng on Kosmilised teadvuste teemal ning autoril ehk Esinejal on sellekohane autorilooming ilmunud, siis tehakse kokkuleppe, et temaatilise sobivuse tõttu just sellele materjalile viidatakse).
 1. Amaryllis on registreeritud kaubamärk , mis kuulub Blessed Generations OÜ-le. Kõiki kaubamärgiga seotud materjale, sh graafilised materjalid, fotomaterjalid, audio- ja videomaterjalid ning sisulised tekstimaterjalid või suuline sisuteave, kuulub Blessed Generations OÜ-le. Seda reeglit on vajalik hea tavana austada. Kui Korraldajal on vaja kasutada reklaamides või plakatitel Esinejaga seotud fotosid, pilte vmt, siis Korraldaja enamasti ise pöördub vajaduse korral Esineja poole ning Esineja võimaldab Korraldajale kokkuleppel kasutatavad materjalid.
 2. Materjalid antakse kasutamiseks vaid konkreetse ürituse raames.
 3. Kõiki Amaryllisega seotud esinemisi või ettekandeid on lubatud linti võtta ja jäädvustada ainult Esinejal endal või Blessed Generations OÜ esindajal.
 4. Esineja esinemist ei ole lubatud jäädvustada kolmandatel osapooltel ega ka Korraldajal (v.a. juhul, kui Esineja on ise selleks kirjaliku loa andnud ürituse Korraldajale). Seda tingimust on väga oluline austada Korraldaja poolt ning Korraldaja ülesanne on teavitada sellest enne üritust ka Osalejaid/Külalisi. Vastavalt kujunenud praktikale ei ole seda enamasti ka juhtunud ning Korraldajad on olnud ise väga teadlikud ning austanud neid soove. Kuid misiganes sellekohasel rikkumise avastamisel ka hiljem, on Esinejal õigus esitada autoriõiguste rikkumise teatis ning kaubamärgi kasutamise rikkumise teatis. Seda tingimust on väga oluline austada, et hilisematel perioodidel ei leviks liigselt esoteeriline ja tundliku sisuga materjal võõrastesse kätesse, kes sellest lugu pidada ei oskaks.
 5. Külastajatel või Osalejatel ei ole lubatud Esineja Esinemist üritusel jäädvustada, filmida ega hiljem ka kuskile teistesse kanalitesse üles panna. Vastavalt kujunenud praktikale ei ole seda enamasti ka juhtunud ning Osalejad on olnud teadlikud. Kuid sellekohasel rikkumise avastamisel on Esinejal õigus esitada autoriõiguste rikkumise teatis ning kaubamärgi kasutamise rikkumise teatis. Seda tingimust on väga oluline austada, et hilisematel perioodidel ei leviks liigselt esoteeriline ja tundliku sisuga materjal võõrastesse kätesse, kes sellest lugu pidada ei oskaks.
 6. Korraldaja hoolitseb selle eest, et tema üritusel viibivad Külalised ja Osalejaid oleksid informeeritud ja teadlikud sellest, et Esinemise jäädvustamine ei ole lubatud. Seda tingimust on väga oluline austada, et hilisematel perioodidel ei leviks liigselt esoteeriline ja tundliku sisuga materjal võõrastesse kätesse, kes sellest lugu pidada ei oskaks.
 7. Esineja võib ise omal soovil üles võtta oma Esinemise kas audio- või videona.
 8. Esineja võib ise oma Esinemist hiljem omal soovil ise manageerida vastavalt vajadusele ilma Korraldajalt luba küsimata ka levitada, kui ta selleks publiku soovi näeb.
 9. Kõik sisuinfo (nii kirjalik või suuline) on ainulaadne ja unikaalne ning info autoriks on Esineja. Ürituse korraldaja ei või reklaamida sisu iseenda omandina, vaid seda tehes peab viitama Esinejale kui autorile.
 10. Esineja jätab omale alati õiguse taganeda esinemisest ning sellest teavitada esimesel võimalusel ka korraldajat, kui geopoliitilised ja sõjalised olukorrad riigis seda ette seavad ning olukord riigis kiirelt muutub.
 11. Korraldaja on enamasti hoolitsenud selle eest, et Esinejal oleks esinemise ajaks: töökorras helitehnika (kui ruumi suurus ja auditooriumi suurus seda ette seab), joogiveepudel või joogivesi käeulatuses, mugav esinemisnurk ja taustamuusika esitamiseks vajalik audiotehnika.
 12. On levinud tava, et kui üritus on tasuline, siis Korraldaja ei küsi eraldi sissepääsutasu ning sissepääs on prii
  • Esinejale endale;
  • Esineja saatjale või lapsehoidjale;
  • Esineja lapsele, kui on vajadus ta Üritusele kaasata või kui üritus on pikk ning Esinejal on vaja last vahepeal imetada;
 13. Korraldaja on enamasti ise hoolitsenud ürituse korraldamise, promomise ja turundusliku poole eest. Esineja ei võta kohustust egavastutust ürituse turundamise eest. Kuid Esineja ja Korraldaja võivad omavahel kokku leppida, et Esineja aitab jagada üritusega soenduvat infot omades kanalites. Enamlevinud praktika ja tava alusel nii tavaliselt on olnud, kuid Esineja hindab iga ürituse turundusliku tegevuse individuaalselt üle, vastavalt oma ajalistele võimalustele.
 14. Korraldaja hoolitseb selle eest, et kõige hiljemalt 7 päeva enne ürituse toimumist oleks Esinejale edastatud kirjalikul viisil:
  • Täpne toimumisekoht (aadress);
  • Täpne esinemiskoht (kui toimumiskoht on suur ning mitme sektoriga oma ülesehituselt);
  • Kokkulepitud saabumisaeg ja tutvumisaeg sündmuskohal (esinemisruumidega tutvumine, kui on vajalik);
  • Planeeritav ürituse toimumise aeg;
  • Tualettruumide asukoht ürituse ruumides;
  • Puhkenurga ja ettevalmistumise asukoht ürituse ruumides;
  • Vastutav koordinaator või isik, kelle poole Esineja saab pöörduda kohapeal, kui tekib küsimusi;
 1. Korraldaja võib ise tühistada ürituse toimumise, kuid peab sellest Esinejat esimesel võimalusel teavitama. On levinud hea tava, et ürituse tühistamine ei too kummalegi poolele rahalist nõudet, kuid on hea tava, et Esinejat tuleb teavitada esimesel võimalusel selginenud asjaoludest, et Esineja ei hakkaks teele sõitma ning teaks oma isiklikke pere asjaolusid vastavalt ümber korraldada.
 2. Esineja põhitegevus ei ole esinemine. Esineja võtab teie jaoks aja laste kõrvalt ja pere kõrvalt ning kaalub osalemise võimalust vastavalt oma ajalistele ja isiklikele võimalustele ning perekorralduslikele asjaoludele.

Konfidentsiaalsuse kokkulepped:

 • Korraldajal ei ole lubatud fotografeerida ega filmida Esineja lapsi, saatjat või lähikondlasi, kui nad Esinemise korraldamisega seonduvalt on pidanud kohale tulema (v.a. juhul, kui Esineja ise selleks loa annab). See on olnud hea tava praktikas ja tavaliselt Korraldajad ja Esineja ning ka Osalejad on üksmeelselt neid kokkuleppeid austanud.
 • Korraldajal ei ole õigust levitada ega teavitada ega avaldada mistahes kolmandatele asjapooltele, kaaskorraldajatele ega osalejatele Esineja isiklikke andmeid.
  Isiklike andmete hulka kuuluvad:
 1. Esineja kontakttelefon;
 2. Esineja isiklik sünnipärane ees- ja perekonnanimi;
 3. Esineja muud perekondlikud või isiklikud asjaolud, millest Esineja on võibolla ise Ürituse Korraldajat ainuviisiliselt, isiklikult ja erandlikult teavitanud.
 4. Esineja e-mail;
 5. Esineja kodune aadress;
 6. Esineja lastega seotud konfidentsiaalne isiklik info – nimi, elukoht jmt teave.
 7. Esineja saatjaga seotud konfidentsiaalne isiklik info – nimi, elukoht jmt isiklik teave

34.Kui Esineja ja Korraldaja on saanud omavahel suulisele või kirjalikule kokkuleppele esinemise või ürituse osas, siis nõustub Korraldaja koheselt ka siinses eeskirjas sätestatud tingimustega.